AANMANINGSBRIEVEN.NL

AANMANINGSBRIEVEN

Voorbeeldbrief eerste aanmaning

Geachte heer, mevrouw,

Tot op heden ontvingen wij geen betaling van onze factuur d.d. ..-..-.. . Wellicht ontsnapte een en ander aan uw aandacht. Gaarne ontvangen wij alsnog het factuurbedrag ad ยค .....,-- binnen tien dagen na dagtekening dezes. Indien deze brief uw betaling onverhoopt heeft gekruist, dan kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,


Mocht uw klant daarna nog in gebreke blijven, dan zoekt u, afhankelijk van uw relatie met de klant, telefonisch contact met hem. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan volgt een schriftelijke aanmaning. Daarin verwijst u naar de incassoclausule, die is opgenomen in uw algemene voorwaarden. Bij verder uitblijven van betaling zult u verdere stappen ondernemen.


Voorbeeldbrief tweede aanmaning

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks onze betalingsherinnering d.d. ..-..-.. hebben wij tot op heden uw betaling niet mogen ontvangen. Nogmaals bieden wij u de gelegenheid om binnen acht dagen na dagtekening dezes aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan wij ons helaas genoodzaakt zien om deze vordering ter incasso uit handen te geven.

De kosten verbonden aan deze invorderingsmaatregelen komen ingevolge onze leveringsvoorwaarden geheel voor uw rekening, terwijl wij bovendien aanspraak zullen maken op de wettelijke en contractuele rente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn.

Hoogachtend,

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod